Wettern Logistik

Integritetspolicy

Inledning
Vi på Wettern Logistik AB är måna om att skydda din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling. Vi strävar efter att inte samla in fler uppgifter än vi behöver för att fullfölja våra förpliktelser. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse.

Vilken information behandlas?
Information som vi får eller samlar in om dig:
Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
Information om tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor och tjänster du har köpt.
Finansiell information: Kreditupplysningar, betalningsinformation
Historisk information: Dina köp, betalnings- och kredithistorik.
Övrigt: Självmant lämnad information som du uppger eller publicerar, till exempel som arbetssökande eller via sociala medier.

Vad gör vi med din information?
Vår utgångspunkt är att endast behandla personuppgifter där vi har laglig grund. Vi behöver dina personuppgifter för att

  • Fullgöra vårt avtal gentemot dig.
  • Fullgöra rättsliga förpliktelser, till exempel enligt bokföringslagen.
  • Ge god service där vi bedömer att det finns ett ömsesidigt intresse, till exempel att kunna erbjuda rätt produkter och rätt sorts transport baserat på information från tidigare köp eller kunna hantera de frågor du har till våra medarbetare.
  • Genomföra kundundersökningar.

Om annat syfte skulle bli aktuellt kommer vi att begära ditt samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför Wettern Logistik om du inte samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag och avtal, exempelvis till underleverantörer, IT-leverantörer, inkassobolag och koncernbolag eller om det finns myndighetskrav.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi måste lagra din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Av erfarenhet vet vi att det ofta finns ett ömsesidigt intresse av att lagra köphistorik under en längre tid och vi bevarar därför detta under samma tid som vi har krav från bokföringslagen. Önskar du ta bort uppgifter tidigare är du välkommen att kontakta oss.
I sällsynta fall kan vi komma att bevara data längre för att bevaka rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter Wettern Logistik AB behandlar om dig, samt information om omfattningen och syftet med denna behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi raderar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Rätten att bli raderad gäller inte de uppgifter vi är skyldiga att behålla enligt lag (till exempel Bokföringslagen) eller om det behövs för att bevaka rättsliga intressen.
Om du vill begära registerutdrag, rättelse eller radering skickar du en skriftlig begäran till Dataskydd, Wettern Logistik AB, Örserum 2, 56391 GRÄNNA eller via e-post dataskydd@wetternlogistik.se.

Ansvar
Wettern Logistik AB (556224–9069) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Wettern Logistik AB. Ledningen har det yttersta ansvaret för att integritetspolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av Wettern Logistik AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Förändringar av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy finns publicerad på Wettern Logistik AB:s webbplats – www.wetternlogistik.se
Gränna och Mjölby 2019-02-01

Wettern Logistik AB
Christer Svensson                                      Marica Härold
VD

Har du några frågor om vår integritetspolicy?

Vi erbjuder kvalitet och snabba leveranser där kunden är i fokus.