Wettern Logistik

Certifiering

Wettern Logistik AB är certifierade inom Kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001), samt Trafiksäkerhet (ISO 39001).

Vårt företag ska uppfattas som en seriös och tillförlitlig leverantör av transporttjänster, där vi är lyhörda för kundens krav och förväntningar. Kvaliteten i vår verksamhet ska vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som samarbetspartner och att våra tjänster anses vara prisvärda. Det är alla medarbetares gemensamma uppgift att arbeta med vår kvalitetsmålsättning för ögonen, såväl anställda som anlitade åkare och chaufförer.

Det åstadkommer vi genom att:

• Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
• Ha klara och enkla samarbetsformer med kunder och leverantörer.
• Utföra våra tjänster på rätt sätt och i rätt tid.
• Se till att godskvaliteten bibehålls under våra transportuppdrag.
• Utföra våra transportuppdrag enligt gällande lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
• Utbilda och informera alla medarbetare samt skapa en miljö där kvalitet och yrkesstolthet är en självklarhet för alla i organisationen.

 

Certifikat ISO 9001

Vårt företag ska utifrån från kundens krav samt våra egna resurser och förutsättningar arbeta för att:

• Erbjuda marknaden vägtransporttjänster som påverkar miljön så lite som möjligt
• Ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt samt förebygga föroreningar
• I tillämpliga delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
• Uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål

Det ska uppnås genom att
• I alla beslut väga in miljökonsekvenser.
• Främja miljötänkande hos våra medarbetare och transportörer samt göra dem medvetna om sitt personliga miljöansvar.
• Utveckla företagets transporttjänster så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt i syfte att begränsa vår miljöpåverkan.
• Samverka med kunder, transportörer och kolleger för att söka effektiva transportlösningar och minska miljöbelastningen.

Certifikat ISO 14001

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund vara yrkesmän som är föredömen i trafiken. Vårt övergripande mål är en nollvision, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det innebär bland annat att transportörer, anställda och ledning inom företaget:

• Alltid använder säkerhetsbälte
• Håller avstånd till framförvarande
• Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna samt övriga trafikbestämmelser
• Respekterar kör- och vilotidsreglerna 
• Respekterar gällande viktbestämmelser
• Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
• Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
• Alltid är nyktra och drogfria i tjänsten, samt undviker att köra då vi är trötta
• Håller fordonen i trafiksäkert skick
• Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
• Arbetar för ständiga förbättringar

Företaget ska varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten och inventera och identifiera de risker som finns vid resor i tjänsten.

 

Certifikat ISO 39001

Wettern Logistik vill vara en god arbetsgivare där arbetsmiljöfrågor på ett naturligt sätt ingår i verksamheten. Vi ska därför, i samråd med arbetstagarna, arbeta för att ständigt förbättra personalens arbetssituation genom att:

• Finna och använda arbetsmiljöfrämjande metoder och hjälpmedel.
• Fastställa och arbeta enligt bra rutiner med beaktande av trafiksäkerhetsaspekter och övriga säkerhetsaspekter.
• Effektivt fånga upp orsaker till arbetsskador och ohälsa samt sätta in förebyggande åtgärder.
• Bedriva arbetsmiljöarbetet utifrån en enhetlig linje samt följa gällande lagar, regler och avtal.
• Kontinuerligt utbilda personal och arbetsledning.
• Arbeta för ökad trivsel och delaktighet.

Har du några frågor när det gäller vår certifiering?

Vi erbjuder kvalitet och snabba leveranser där kunden är i fokus.